A Plébániai Tanácsadó Testület eskütétele

2021. január 31-én került sor egyházközségünk újjáalakult Plébániai Tanácsadó Testületének (PTT) ünnepélyes eskütételére a vasárnapi szentmise keretében.

A büki templom hajója és szentélye

Isten látja a pohár vizet is, amit a nevében adunk

Bosco Szent János liturgikus emléknapján tette le esküjét az augusztusi választások során megválasztott új, büki egyházközségi tanácsadó testület.

A Szalézi szerzetesrend alapítója, akit gyakran csak Don Bosco-ként emlegetnek, 1815-ben egy Torinó melletti kis faluban, Olaszországban született. Már kisgyermekként nagyon közel került az Istenhez. Kilenc éves korában különleges álmot látott, amely megvilágította jövőbeni életcélját, hogy emberek – és különösen gyermekek – halásza legyen: egy sereg gyermeket látott maga előtt, akik játszottak és tréfálkoztak egymással. Néhányan közülük káromkodni kezdtek. Ezt hallva közéjük akarta vetni magát, hogy ököllel torolja meg viselkedésüket, ekkor azonban belső hang figyelmeztette: „szelídséggel és szeretettel kell barátságukat megnyerned. Fogj hozzá azonnal; beszélj nekik a bűn utálatosságáról és az erények értékéről.”

A tanácsot már gyermekként megfogadta, majd szinte teljes életét a rossz sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szentelte, csakúgy mint példaképe; Néri Szent Fülöp atya. Hozzá hasonlóan, könnyedén találta meg a közös hangot az elkallódó fiatalokkal. Híressé vált nevelési módszere, a „megelőző módszer”: „legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek, és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!” II. János Pál pápa a „fiatalság atyjának és tanítójának” nevezte. Könnyen tanult és kitartó volt. Éjszakáit gyakran töltötte olvasással és írással. Mintegy harminc könyvet, tanulmányt írt, főleg oktatási és nevelési célzattal. Rendkívül sok bölcs gondolat, idézet maradt fenn tőle, melyek mindannyiunk – tanácsadó testületünk tagjai – számára is útmutatóul szolgálhatnak.

Gondolatok Don Bosco atyától:

„Nagy bizalmam van a Gondviselésben, de ő is akarja, ha nagy erőfeszítés árán is, de megtegyük a magunkét.”
„Minden fáradozás gazdag jutalommal jár, ha Jézus nevében történik.”
„Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük kitartással.”
„Isten látja a pohár vizet is, amit a nevében adunk és jutalmat ad érte.”
„Isten másokért teremtett bennünket.”
„Boldogok, akik együttműködnek Isten kegyelmével; szerencsétlenek pedig azok, akik hallják, hogy kopog ajtajukon és bezárják előtte: nagy veszély, hogy nem tér vissza.”
„Dolgozz és szenvedj Jézusért, aki sokat dolgozott és szenvedett érted.”
„Hordozzuk a keresztet hősiesen, és ne rakjuk át másra, inkább segítsünk a sajátjuk hordozásában.”
„Két biztos támpont van az ég felé vezető úton: a bűnbánat és az Eucharisztia.”
„Bárhol vagytok, mutassátok ki, hogy jó keresztények és megbízható emberek vagytok.”

A testület feladata

A szertartás kezdetén László atya az újjáalakult testület tagjaiért ajánlotta fel a szentmisét. Bevezetőjében megköszönte a választás során a jelöléseket, és a szavazásban résztvevő valamennyi kedves hívő közreműködését. Ismertette a Plébániai Tanácsadó Testület általános feladatait, valamint működésének alapvető feltételeit; a megbízás öt évre szól, amelyet a megyéspüspök jóváhagyásával a mindenkori plébános irányítása, lelkipásztori vezetése mellett gyakorolhatnak a tagok.

Az évente legalább kettő alkalommal ülésező testület feladata a tanácsadás, valamint a lelkipásztor segítése; a közreműködés a hívek igényeinek és kéréseinek kiszolgálásában, megoldásában, a nem lelkipásztori teendők végrehajtásában, rendezvények és közösségi alkalmak megszervezésében, lebonyolításában. Gazdasági kérdésekben fő feladata a plébániához tartozó ingatlanok és templomok fenntartásával, karbantartásával összefüggő ügyek megoldása, valamint a plébános segítése a pénzügyek, a rendes és a rendkívüli vagyonkezelések ügyintézésében.

László atya felhívta a szentmisén résztvevők figyelmét arra is; ahhoz hogy feladatait felelősséggel el tudja látni a testület, nagyon fontos, hogy az egyházközség tagjai – a kedves testvérek – imádkozzanak a képviselőkért.

Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van

Az eskütétel előtti rövid szentbeszédében plébános úr a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódva arról beszélt, Krisztus úgy tudott az emberekhez szólni, hogy rögtön megérezték az Atyával való különleges kapcsolatát: „mindenki nagyon csodálkozott tanításán, úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1,22) Szavaiból mérhetetlen szeretet tükröződött, ezt látták meg benne a tanítványai is, akik hívására „mindent otthagyva követték őt.” (Lk 5,11) Isten a vétkeink ellenére is végtelenül szeret minket; nem a bűnt, hanem az embert nézi. Ha e bizalommal élve őszinte bűnbánatot tartunk, akkor elnyerjük bocsánatát, és ezen az úton megmaradva eljuthatunk az Ő országába.

Ahhoz hogy az örömhírt tovább tudja adni a világnak az idők végezetéig, Krisztus apostolokat választott ki maga mellé. A tanítványok szerepét ma a papság tölti be, akiket ma is ugyanúgy Krisztus hív meg erre az életig tartó szolgálatra, hogy tanúságot tegyenek az Isten Fiáról, és hirdessék az evangéliumot. Nekik, a papságnak is szükségük van ugyanakkor segítőtársakra, a közreműködésünkre, hogy szolgálatukat maradéktalanul el tudják látni. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjai tehát szintén nélkülözhetetlen feladatot látnak el az Egyházban.

Én […….] Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a Büki Plébániai Tanácsadó Testület tagja életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani.

Plébániánk lelki és anyagi értékeit figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus segítségét, a mennybe fölvett Szűzanya pártfogását, Egyházunk áldását és a hívek támogatását.

Ámen.

Az eskütételt követően következett a püspöki megbízólevelek ünnepélyes átadása. Dr. Veres András megyéspüspök úr levelében hangsúlyozta, e feladatoknak eleget tenni komoly felelősséget kíván a testületi tagok részéről; ezt hiteles vallási és családi életükkel, valamint munkájuk lelkiismeretes elvégzésével tudják igazolni a plébániai közösségben. Iparkodjék tehát mindenki a tehetségének legjavát adni az Egyház szolgálatában. Püspök atya végezetül a testület valamennyi tagjának életére és munkájára Isten bőséges áldását kérte.

A 70 év feletti életkor betöltése okán a testület több korábbi tagjának szűnt meg vállalt megbízatása. Boros Bélánénak, Bodorkós Lászlónak és Ruzsicska Józsefnek László atya természetesen külön is megköszönte az egyházközség nevében az Egyházért és a közösségért végzett értékes munkájukat, majd jelképes ajándékkal lepte meg őket.

„Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat” (Mt 5,16)


A testület feladata és jelenlegi tagjainak listája: link

Forrás:
1. Szent Kelemen Plébánia, Bük
2. Don Bosco Szalézi Társasága #
szaleziak.hu
3. Diós István – A ​szentek élete I-II. (Szent István Társulat) # katolikus.hu