Krisztusban győzünk: Boldog Apor Vilmos húsvéti beszéde

Amíg keresztény marad ez az ország, míg a krisztusi erkölcsöt meg nem tagadjuk, míg közéletünkben megmarad a vallásnak döntő szerepe, addig a feltámadt Jézus mindig újra feltámasztja országunkat, és hatalmának csodáit gyakorolja bennünk és általunk!

B. Apor Vilmos püspök szobraA krisztusi embert nem képes leteperni és kétségbeesésbe hajtani semmiféle csapás és semmiféle megpróbáltatás. A húsvéti ünnep ennek legszebb biztosítéka. …A gyász sem fojtotta el a reményt, a nagypéntek fekete komorságába is belecsillog a fényes reménysugár. A Krisztus keresztjét szemlélő Egyház máris átcsap a győzelem dallamára: „Zengd el ajkam a keresztfa győzedelmi szent dalát: Üdvözítőnk holta győzött, életet nyert a világ.” Ha már a nagypénteken így tud bízni és biztatni a krisztusi hit, mennyivel inkább most, a húsvéti ünnepen, amikor a holt Jézus feltámadását, a halál és bűn feletti diadalát ünnepeljük szüntelen allelujákkal!

A húsvétnak ezt a biztató, reménykeltő hangulatát sugározza belénk az Anyaszentegyház a mai napon. Bizalmat a feltámadott és föltámasztó Krisztusba. Benne bíznak a nemzetek és bízhatnak az egyesek. A mi nemzetünk hányszor forgott halálveszedelemben, hányszor húzták meg felette a halálharangot? Krisztus mindig újra feltámasztotta. – Amikor Szent István közvetlen örökös nélkül elhalt, és a pártokra szakadt nemzetre rárontott azt ellenség, sokan már holtnak vélték a keresztény népcsaládnak ezt a zsenge hajtását, de íme, feltámasztotta Szent Gellért és az Árpád-ivadékok hite. – Amikor már nagyhatalommá erősödött hazát megtámadta, feldúlta a tatár, és hátba támadta még a nyugati szomszéd is, valóban úgy látszott vége Magyarországnak, de íme, újraéledt, s romjaiból friss virágzásnak indult.

Amikor éveken át király nélkül tengődött, és kiskirályok szabad prédának tekintették ezt a drága földet, hányan gondolták: végleg szétbomlott Árpád öröksége, s íme, épp az akkor kezdődött évszázad lett az ország legdicsőségesebb korszaka. – S amikor ránk szakadt a mohácsi vész és a kettős királyválasztás, és a hitbeli szétszakadás, amikor 1541. augusztus 28-án a török szultán kihívta Buda vára elé, táborába Szapolyai János özvegyét kiskorú gyermekével, valamint első államférfiját, Fráter Györgyöt, és közben csellel beosont a fővárosba a török sereg: hányan panaszolták sírva és zokogva, vége Magyarországnak! Mégsem zárult be hazánk megásott sírja: 150 év után, de mégis talpra állt a nemzet. – Világos után, Trianon után megismétlődött a tragédia, de megismétlődött a feltámadás is. – Testvérek, magyarok, amíg keresztény marad ez az ország, míg az ősi hitet, a krisztusi erkölcsöt meg nem tagadjuk, míg közéletünkben megmarad a vallásnak döntő szerepe, addig a feltámadt Jézus mindig újra feltámasztja országunkat, és hatalmának csodáit gyakorolja bennünk és általunk!

Mert Krisztus szelleme az, amely győz. Ez a szellem pedig ellentéte az ószövetségi, és a pogány szellemnek. – Ószövetségi szellem a túlzott fajimádat, melyet Jézus a farizeusokkal és szadduceusokkal szemben annyira ostorozott. – Ószövetségi és pogány szellem a kevélység, a gyűlölet, az elfogultság, az önzés, a külsőségek, a látszatok álnok fitogtatása. – Ez a szellem feszítette keresztre az ártatlan Jézust. És feltámadása a világnak megszerezte a szeretet, igazságosság, tisztaság és alázat lelkületét, és annak legyőzhetetlen, győzelmes erejét. – Sokszor történt már, hogy ideig-óráig felülkerekedett, azóta is a pogány és ószövetségi szellem irtózatos pusztítást, vérengzést és bajt zúdítva az emberiségre, de épp ezek a megpróbáltatások igazolták Krisztusnak, a Béke Fejedelmének győzelmes szellemét

Krisztusban győzünk. Lehet, hogy egyesek belepusztulnak ezekbe a harcokba. Hogy egyesek vagyona, földi élete, földi értéke, szerepe, uralma a küzdelmek romjai közt elpusztul, de tudjuk, hogy minden egyes ember élete is a feltámadás dicsőségébe jut, ha Krisztust hitte, szerette, és hűséggel élt a győzedelmes kereszt árnyékában.

Vészterhes történelmi időkben kiált felétek az Egyház: ne féljetek, ne csüggedjetek, magyarok, keresztények, Krisztus győz, uralkodik, parancsol a földön, és az égben leng a feltámadtnak győzelmi lobogója: „Zengd, el ajkam a keresztfa győzedelmi szent dalát, Üdvözítőnk holta győzött, életet nyert a világ!”

Boldog Apor Vilmos, Győr (1944. április 9.)


Írta: Jász László plébános
Forrás: Apor Vilmos püspök beszédei # Lukácsi Zoltán, Győri Egyházmegyei Levéltár (2012)