2019. október 20. Évk. 29. vasárnap (C)

Ha a jövőben is lesznek olyan lelkes és buzgó fiatalok, akik nem félnek életüket az evangélium szolgálatába állítani, akkor a kérdésre igennel válaszolhatunk, az Emberfia fog hitet találni a földön…

Kiemelt képAbban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.
Az Úr így szólt: Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? [Lk 18,1-8]

Elmélkedés

A legjobb kérdés

Egy brit felmérés szerint a gyerekek 4-5 éves korukban kérdeznek a legtöbbet. Naponta akár 300 kérdéssel is fordulhatnak szüleikhez, főként az édesanyjukhoz intézve azokat. Ez azt jelenti, hogy egy édesanyának egy év alatt több mint 100 ezer kérdésre kell válaszolnia. A gyerekek természetesen nem a szüleiket akarják bosszantani az állandó kérdezéssel, hanem ilyen módon ismerik meg, fedezik fel a világot, és e felfedező útjukat a hozzájuk legközelebb állókkal akarják megtenni. Mindenre kíváncsiak: Miből van az árnyék? Hogyan foghatjuk meg a napsugarat? Hová tart a szél? A felnőttek sokszor csak mosolyognak e gyermeki kérdéseken, pedig valószínűleg őket is ugyanezek a gondolatok foglalkoztatták gyermekkorukban.

Az evangéliumokban gyakran találkozunk kérdező személyekkel és jó kérdésekkel. Gondoljunk például a gazdag ifjúra, aki így fordul Jézushoz: „Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mt 19,16). Vagy azokra az emberekre, akik a csodálatos kenyérszaporítást követően ezt kérdezik Jézustól: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28). Tanítványai pedig egy alkalommal ezt kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” (Mk 10,26). És Jézus is tett fel izgalmas kérdéseket. A szerintem legjobb kérdéséről éppen a mai evangéliumban olvasunk: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8).

XI. Piusz pápa kezdeményezésére 1926 óta tartja meg a Katolikus Egyház a Missziós Világnapot, amelyet minden esztendőben október harmadik vasárnapján ünneplünk. Az evangéliumban Jézus a szüntelen imádságról tanít, egy példabeszédet is mond a kitartó kéréssel kapcsolatban. A történet záró mondata egyaránt illik a mai missziós vasárnaphoz és a Hit évéhez: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8). Az elmúlt évszázadok során mindig voltak olyan fiatalok, akik meghallották Isten hívását és vállalták azt, hogy családjukat és hazájukat elhagyva egy távoli országba menjenek, hogy ott olyanoknak hirdessék az evangéliumot, s olyanokat neveljenek a hit szerinti életre, akik korábban még nem ismerték Jézus Krisztust. Ha a jövőben is lesznek olyan lelkes és buzgó fiatalok, akik nem félnek életüket az evangélium szolgálatába állítani, akkor a kérdésre igennel válaszolhatunk, az Emberfia fog hitet találni a földön. A korábbi időkben az volt a jellemző, hogy a keresztény Európa országaiból indultak a fiatalok a missziós területekre, Afrika, Ázsia vagy Dél-Amerika országaiba. Napjainkban viszont nagy szükség van arra, hogy a jóléthez szokott, a hittől elpártolt észak-amerikai vagy európai emberek számára hirdessék az evangéliumot. Ha nem is feltétlenül arról van szó, hogy a korábbi idők missziós vidékeiről jöjjenek most a mi országainkba missziósok, bár erre is szép számmal van példa, mindenképpen szükség van arra, hogy az a maroknyi katolikus közösség, amely még ragaszkodik hitéhez, tanúságot tegyen azok előtt, akik nem ismerik a hit igazságát és a hit szerinti élet boldogságát. Újszerű misszióra és megújult missziós lelkületre van szükség, amelyhez reményeink szerint a Hit éve új lendületet ad.

A misszió alatt a szó szoros értelmében azt értjük, hogy olyan embereknek hirdetik a krisztusi evangéliumot, akik számára ez teljesen ismeretlen. A hit hirdetése nem válhat soha csupán egyéni törekvéssé vagy személyes teljesítménnyé, hanem mindenkor az egyházi közösség részeként történik, azaz az egyén szolgálata az Egyház missziós küldetéséből való részesedés. A missziós lelkületre vonatkozóan Szent Pál apostol, akit az egykori pogány népek körében végzett missziós munkája miatt joggal nevezünk a „népek apostolának,” a következő útmutatást adja a tesszalonikiekhez írt levelében: „Bízva Istenünkben, vállalni mertük, hogy hirdetjük az Isten evangéliumát a sok nehézség ellenére is” (1Tessz 2,2).

A hitről való tanúságtétel bátorságot kíván és küldetéstudatot feltételez. Bátorságot, hogy az üldözések idején, az elutasításokat megtapasztalva vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése, sőt ezek a negatív tapasztalatok még buzgóbb szolgálatra ösztönöznek. A küldetéstudat pedig azt jelenti, hogy a hithirdető mindenkor Isten megbízásából cselekszik, alázattal hallgat magáról, hogy Krisztust hirdethesse.

Bátorításként és ösztönzésként fogalmazzunk még meg egy gondolatot! Minden megtérő ember öröm az Egyház számára. A hit útjára rátaláló minden személy ajándék az Egyháznak. Ez az öröm hozzon új lendületet mindazok számára, akik az evangéliumot szavukkal és életpéldájukkal hirdetik!

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor így szóltál tanítványaidhoz: Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Szavaid szíven találnak minket. Egyházunk számára nagy kihívást jelent e kérdés. Találsz-e a hitet a világ bármely részén, amikor újra eljössz? Találsz-e hitet a keresztény hagyományokkal rendelkező, de azt olykor megtagadó Európában? Találsz-e hitet Mária országában, Magyarországon? Találsz-e hitet családjainkban? Találsz-e hitet bennem? Szüntelenül azért imádkozom, hogy növeld hitemet, erősítsd hitemet. Hiszem, hogy halálom és feltámadásom után megláthatlak téged, akiben hiszek. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


Forrás: Horváth István Sándor (Evangélium365)