Tanúságtételek a tisztítótűzről (5. rész)

A tisztítótűz tulajdonképpen egyfajta túlvilági gyónás, illetve az elégtétel elvégzése. Halálunkat követően, azért vezekelünk ilyen módon és önként vállaltan, hogy bűneink hatása csökkenjen a világban.

Kármelhegyi Boldogasszony, a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel

[+] Kármelhegyi Boldogasszony

Ha nem a tökéletes szentség állapotában halunk meg, akkor tisztulás vár ránk, mely noha tényleges szenvedésekkel jár együtt, csak átmeneti állapot, ahonnan a számunkra szükséges vezeklést követően a dicsőséges örök életre jutunk. Viszont mindazok, akik nem tanúsítanak bűnbánatot, illetve egyértelműen elutasítják Isten közeledését haláluk után, örök kárhozatra ítéltetik, saját magukat.

„Istennek nem változik a lényege. Ő mindig szent marad. De éppen azért, mert Ő szent, egyetlen lélek sem lehet boldog a mennyekben, aki a szentségben hiányt vall.” (Boldog John Henry Newman bíboros, 1801-1890)

„A lélek abban a pillanatban, melyben a világból kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségeit, rovásait. Félel­mes fölségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel szemben a Szent Szűz tisztasága is csak árnyék; ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az akácfa gyenge árnyéka. Érzi, hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a leg­ideálisabb bánat, mely reá száll, mint ahogy sűrű felhő száll virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, melyeket csak a tisztító tűz elégtétele háríthat el, s magára veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmiséket, a jó cselekedeteket is, melyeket értük fölajánlunk, Isten kezei közé teszik; szenvednek, míg neki tetszik.” (Prohászka Ottokár püspök, 1858-1927)

„Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemléletére, tízszer többet szenvedne, mert látná a nagy ellentétet önmaga és a ki nem elégített isteni igazság közt; a végtelen jóságot ily állapotban el nem viselné.” (Prohászka Ottokár püspök, 1858-1927)

„Ha tudnánk, mekkora hatalmuk van ezeknek a kedves Szenvedő Lelkeknek Isten szíve felett, és ha tudnánk, milyen kegyelemre lehetünk szert a közbenjárásuk által, talán nem feledkeznénk meg róluk annyira; sokat kell értük imádkoznunk, hogy ők is sokat imádkozzanak miértünk.” (Vianney Szent János, 1786-1859)

A tisztítótűzbe kerülő szenvedő lelkek számára, elképzelhetetlenül fontosak az imádságaink – különösen a keresztúti ájtatosság és a rózsafüzér, a szentmise-felajánlások, de az értük vállalt kisebb-nagyobb áldozataink, egyéb felajánlásaink is. Valamennyi lélek, saját bűnei súlya és következményei alapján vállalja magára elégtételét, amelynek mértéke és időtartama ily módon nem azonos. Imáinkkal, felajánlásainkkal jelentősen enyhíteni tudunk szenvedéseiken.


Tanúságtételek

1. Montforti Grignon Szent Lajos
Francia katolikus pap, hithirdető szónok – „Szűz Mária Apostola” (1673-1716)

Egy Alexandra nevű nemes úrhölgy, akit megtérése után maga Szent Domonkos vett fel a Rózsafüzér Társulatba, halála után megjelent a Szentnek kérve Őt, hogy Rózsafüzér Társulatában imádkozzanak érte, mert a Tisztítótűzben 700 év alatt tudná csak levezekelni azon bűnei és könnyelműségei ideig tartó büntetését, melyeket még világias életében követett el. A Társulat buzgón imádkozott is érte. 14 nap múltán Alexandra újra megjelent Szent Domonkosnak ragyogva, mint a Nap és boldogan újságolta, hogy a jó rózsafüzérezők imái, mily gyorsan kihalászták őt a Tisztítótűz lángjaiból! Egyben átadta a szenvedő lelkek üzenetét is, hogy Domonkos atya mindenfelé, még többet prédikáljon a szentolvasóról, hogy minél hamarabb és minél több Tisztítóhelyen szenvedő részesülhessen a Szent Rózsafüzér búcsúiban. Ők ezeket a kiesdett kegyelmeket százszorosan és ezerszeresen is visszafizetik az imádkozóknak.


2. Kindelmann Károlyné (szül. Szántó Erzsébet), Szeretetláng Lelki Napló
Harmadrendi karmelita, hatgyermekes családanya (1913-1985)

A Lelki Napló tanúsága szerint Jézust és Szűz Máriát is fájdalommal tölti el az, ahogy az emberek élnek a földön. Erzsébet asszony küldetése, hogy engeszteljen azok helyett is, akik nem törődnek Jézussal. Jézusnak fájdalmat okoz, ha valaki a kárhozatra jut, ezért Erzsébet asszony feladata, hogy értük is imádkozzon: „Egyetlen léleknek sem szabadna elkárhoznia, kiket papjaim gondjaira bíztam. Ez a szó, hogy elkárhozik, iszonyatos fájdalmat okoz szívemnek. Újra átszenvedném a kereszthalált minden lélekért, de ezerszer nagyobb fájdalommal, mert az elkárhozottaknak már nincs reményük. Vágyaiddal mentsd meg a lelküket!” Mária pedig fájdalmasan zokog, amiért „Oly sok bűn van az országban. Segíts nekem, mentsük meg… Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először… Ez Szívem Szeretetlángja… add tovább!”

„Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok.”

Üdvözlégy Mária imádságunkba Erzsébet asszony a Szűzanya kérésére beillesztette a következő fohászt: „Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!” ⇒ „Ha bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből. A halottak hónapjában (novemberben) pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből.”

A magánkinyilatkoztatás szerint; „Isten nem mindig azért a lélekért fogadja imáinkat, akiért éppen fohászkodunk, hanem valaki másért. Így a lélek tisztítótűzben elszenvedett kínjaira nem szerzünk enyhülést, de imánk azért nem vész el.”


3. Alfons Gilbert atya (Convento de Santo Antonio, Rio de Janeiro)
Maria Simma – Élményeim a szenvedő lelkekkel c. könyvből

Az idősebb bátyám nagy széltoló volt, az apám pedig nagyon szigorú. Apám halála után egy napon így szólt a bátyám: „Apáért nem mondatok szentmisét. Ha a mennyországba került, úgy sincs rá szüksége, a pokolban meg úgysem segít rajta a szentmise. Ha a purgatóriumban van, nyugodtan ott maradhat, mert azt megérdemelte.”

Néhány évvel ezelőtt meghalt a bátyám. Egy éjszaka megjelent álmomban és azt mondta, ne imádkozzak érte, mert az imáim más lelkekhez jutnak el, nem hozzá. Neki el kell szenvednie a büntetését, Sokáig gondolkodtam a szavain, míg egy nap eszembe jutott, hogy mit mondott annak idején apánkkal kapcsolatban. Üdvözítőnk szavaira kellett gondolnom: amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is.


Szent FausztinaSzent Fausztina imája a tisztítótűzben szenvedőkért

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen.

Források

A tisztítótűz – 2005. november 8. # magyarkurir.hu
Shouppe X. Ferenc S.J: Tisztulás a halál után (Pax Kiadó, 2001) # karizmatikus.hu
Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel (Marana Tha, 2011)
Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val #
andrelowoa.wordpress.com
Traktátum a tisztítótűzről, Genovai Szent Katalin gondolatai # katolikus-honlap.hu
Isteni Irgalmasság kilenced, Szent Fausztina: Napló #
katolikus.hu
Offidai Boldog Konrád # szentver.blogspot.com, Boldog Suso Henrik # katolikus.hu
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje, Fioretti # ferences.eu
A végidők kérdései, A Tisztítóhely #
depositum.hu
Szeretetláng Lelki Napló, Kindelmann Károlyné # magyarkurir.hu
Grignon L. – P. Fenyvesi: Szentolvasó, Stephaneum 1944 #
szeretetlang.blog.hu
Néhány gondolat a tisztítótűzről #
szeretetlang.blog.hu
Schütz Antal: Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái (Szent István Társulat) # ppek.hu

Képek:
Holy Mass and Purgatory # michaeljournal.org
Szent Fausztina # wikipedia.org
Kármelhegyi Boldogasszony # internet (carmelitasdecolombia.com)