Tanúságtételek a tisztítótűzről (1. rész)

A tisztítótűz tulajdonképpen egyfajta túlvilági gyónás, illetve az elégtétel elvégzése. Azért vezekelnek az ott lévők, hogy bűneik hatása csökkenjen a világban.

A tisztítótűz és a szentmiseáldozat kapcsolata

[+] A tisztítótűz és szentmiseáldozat

Ha nem a tökéletes szentség állapotában halunk meg, akkor tisztulás vár ránk, mely noha tényleges szenvedésekkel jár együtt, csak átmeneti állapot, ahonnan a dicsőséges (örök) életre jut mindenki. Azok viszont, akik egyértelműen elutasítják Isten közeledését haláluk után, örök kárhozatra ítéltetik, saját magukat.

„Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színe-látásától, felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig, mint vágyainak középpontja felé, törekszik Istenhez” – olvashatjuk katolikus egyházunk egyik legnagyobb misztikusának, Nagy Szent Teréznek egy vonatkozó tanítását a tisztítótűzbe került lelkekről – A belső várkastély c. művében.

„A tisztítótűzben szenvedő lelkek tökéletesen alávetik magukat Isten legszentebb szándékának; annyira bensőségesen formálódnak át, hogy csak azt akarják, amit Isten akar. Ha nyitva is állnának a menny kapui, soha nem merészelnének Isten előtt addig megjelenni, amíg magukon a bűnnek legparányibb nyomát is tapasztalják” – erősíti meg a fentieket egy másik nagy egyháztanítónk, Szalézi Szent Ferenc.

A tisztítótűzbe kerülő szenvedő lelkek számára, elképzelhetetlenül fontosak az imádságaink – különösen a keresztúti ájtatosság és a rózsafüzér, a szentmise-felajánlások, de az értük vállalt kisebb-nagyobb áldozataink, egyéb felajánlásaink is. Valamennyi lélek, saját bűnei súlya és következményei alapján vállalja magára elégtételét, amelynek mértéke és időtartama ily módon nem azonos. Imáinkkal, felajánlásainkkal jelentősen enyhíteni tudunk szenvedéseiken, mint azt az alábbi tanúságtételekben is olvashatjuk.

 
Tanúságtételek

1. Boldog Suso Henrik
Domonkos rendi lelkipásztor, misztikus író (Konstanz, 1295 – Ulm, 1366)

Boldog Suso Henrik megígérte egy barátjának, hogy hetente két szentmisét ajánl fel érte egy éven keresztül, ha az hal meg először. Évek múltán azonban megfeledkezett erről az ígéretéről, így mikor barátja meghalt, csak imáiban emlékezett meg róla, és önmegtagadásait ajánlotta fel érte.

Egy reggel, elmélkedés közben, hirtelen megjelent előtte elhunyt barátja, gyengéden megfeddte őt azért, mert nem tartotta be ígéretét. Boldog Henrik bocsánatot kért feledékenységéért és hozzátette: „Lehetséges hogy oly sok ima és jó cselekedet, amelyet felajánlottam érted Istennek, nem volt elég számodra?”

„Nem, kedves testvérem, az nem volt elég” — válaszolta a Szenvedő Lélek. Jézus Krisztus Vérére van szükségem azoknak a lángoknak kioltására, amelyektől szenvedek. A Legszentebb Áldozat fog megmenteni engem ezektől a rettenetes gyötrelmektől.”

Egy idő múlva barátja ismét megjelent neki, de most már egészen más állapotban, örvendetes arccal, úszva a fényben. „Köszönöm, barátom!” — mondta. — „Üdvözítőm Vére megszabadított szenvedéseimtől.”


2. Offidai Boldog Konrád
Ferences rendi szerzetes, Assisi Szt. Ferenc követője (1241-1306)

Boldog Konrád az ima embere volt. Néhány nappal, egy fiatal szerzetestársa halála után, amikor az oltár előtt imádkozott, annak hangját hallotta, amint imát kért.

„Jó halált haltam – mondotta – és üdvözültem, de régi bűneim miatt, amelyek kiengesztelésére nem volt időm, rettenetesen szenvedek. Kérlek, ne tagadd meg tőlem imáid segítségét!”

A jó testvér azonnal leborult az Oltárszekrény előtt, és elimádkozott egy-egy Miatyánkot, a következő fohásszal: „Uram, adj neki örök nyugodalmat.”

„Ó, mily üdítő számomra imádságod!” – kiáltotta fel a lélek. „Mennyire enyhíti szenvedésemet. Kérlek, folytasd!”

Ő újból elismételte az imát. Ám a lélek ismételt sürgetésére, végül százszor mondta el azt.

Ekkor az elhunyt kimondhatatlan örömmel kiáltott fel: „Köszönöm, Istenem nevében! Megszabadultam. Íme máris bemehetek a mennybe!”


3. Alvernai Boldog János
Ferences rendi szerzetes, misztikus, Assisi Szt. Ferenc követője (1259-1322)

János testvér egyszer a mindenszentek után való napon, az egyház előírása szerint a megholtakért mondott misét. A fölséges áldozatot, amely után a szenvedő lelkek minden értük végzett imánál jobban sóvárognak, olyan odaadással és együttérzéssel mutatta be, hogy az irántuk érzett testvéri szeretetben szinte fölemésztődött.

Amikor Krisztus testét áhítattal magasba emelte, és fölajánlotta a Mennyei Atyának, esedezve kérte, hogy Szent Fiára való tekintettel, aki az emberek megváltásáért életét adta a keresztfán, szabadítsa meg az általa teremtett és megváltott lelkeket a tisztítótűz kínjaitól. Abban a pillanatban látta, hogy a lelkek megszámlálhatatlan sokasága, mint a lobogó tűzből kipattogó szikra, száll fölfelé a purgatóriumból.

Egyenesen az égbe repültek – Krisztus érdemei által, aki mindennap fölajánlja magát élőkért és holtakért a szentostyában.


Szent FausztinaSzent Fausztina imája a tisztítótűzben szenvedőkért
 
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen.

Források

A tisztítótűz – 2005. november 8. # magyarkurir.hu
Shouppe X. Ferenc S.J: Tisztulás a halál után (Pax Kiadó, 2001) # karizmatikus.hu
Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel (Marana Tha, 2011)
Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val #
andrelowoa.wordpress.com
Traktátum a tisztítótűzről, Genovai Szent Katalin gondolatai # katolikus-honlap.hu
Isteni Irgalmasság kilenced, Szent Fausztina: Napló #
katolikus.hu
Offidai Boldog Konrád # szentver.blogspot.com, Boldog Suso Henrik # katolikus.hu
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje, Fioretti # ferences.eu
A végidők kérdései, A Tisztítóhely #
depositum.hu

Képek:
Holy Mass and Purgatory # michaeljournal.org, Szent Fausztina # wikipedia.org