Három lépés a Szentírás alapján, mely segíthet megtérésünkben és nehézségeink leküzdésében

Generációnk egyik legnagyobb lélektani felfedezésének tartjuk, hogy az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai. Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az élet is – írja a neves református lelkész, Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni? c. könyvében.

 

Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni? “Térjetek meg, távozzatok el bálványaitoktól, és minden tisztátalanságotoktól” (Ez 14,6); “Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15) – szólít fel bennünket számos alkalommal a Szentírás a megtérésre.

A megtérés (az ősi, görög nyelvben: metanoia) gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Jézus senkit sem kényszerít semmire. Ha ezt nem határozzuk el mi magunk, megtérésünk nem lesz valódi, csak egyfajta érzelmi fellángolást fogunk tapasztalni, ami gyorsan és könnyen el is illanhat.

Gyökössy Endre három kulcslépést határoz meg művében, amelyeket nekünk kell megtennünk – a kezdeményező: Krisztus felé – a valódi megtérésünkhöz vezető út megtalálásához.

Három lépés a Szentírás alapján, mely segíthet megtérésünkben

1. Elhagyni a bűn útját

“Hagyja el útját az istentelen, és gondolatait a bűnös ember! Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta, és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!” (Iz 55,7)

A bűn útjának és a bűnös gondolatok elhagyásának leghatásosabb módja nem más, mint a “kibeszélés”. Ki kell beszélnünk, szüntelenül ki kell mondanunk az Úrnak a bűnös gondolatainkat, hogy elvehesse tőlünk azokat. A leghatásosabb kibeszélési mód pedig nem más, mint a szentgyónás; az őszinte szentgyónás lelkiatyánk – s általa Krisztus előtt. A vérfolyásos asszony is, ezt tette a kafarnaumi utca porában; “előlépett, leborult előtte, és őszintén bevallott mindent” (Mk 5,33).

Egy alkoholista férfi, megtérése és hitének megerősödése hatására, abbahagyta az ivást. Azonban újra és újra kísértésbe esett. Több alkalommal is, elindult a kocsmának közelébe, ahol inni szokott, de az utolsó pillanatban végül megállt ott a sarkon, és erősen belemarkolt egy rozsdás csatornacsőbe. Egy pillanatra lehunyta a szemét, majd felsóhajtott: – Jézusom, innál velem egy fröccsöt? Így már le tudta győzni a kísértést, és hátat tudott fordítani a kocsmának.

A szentgyónás által tudjuk végképp eltörölni a bűnhöz láncoló béklyóinkat, majd ezután a kísértéseinkben a kibeszélés – vagyis, hogy a fenti történethez hasonlóan a nehéz pillanatokban egyszerűen felsóhajtva, kimondjuk Isten előtt a bűnös vágyak felszínre törését – mindig segíthet erőt merítenünk, hogy ne essünk el újból.

2. A lázadó gondolatok foglyul ejtése az imával

“Ami Isten megismerése elé akadályként tornyosul, minden értelmet hatalmunkba ejtünk, s Krisztus iránt hódolatra kényszerítünk.” (2Kor 10,5)

Ejtsük foglyul gondolatainkat, mielőtt cselekedetté válnának; ez az újból és újból feltörő lázadó gondolatok legyőzésének a módja. Egy keleti mondás úgy tartja: “legokosabb a kígyót még tojásában megölni.” Azaz gondolatainkat, imádsággal tárjuk Jézus elé. Kisebb-nagyobb döntéseink előtt kérdezzük meg Tőle: – Te mit gondolsz, Uram?

Ha az éjszaka során támadnak nyomasztó és bűnös gondolataink, kipróbálhatjuk azt az egyszerű módszert, hogy letérdelve az ágyunk mellé, Krisztusra gondolunk. A gondolat könnyen elszáll, tartja a mondás. Amikor alázatosan letérdelünk Isten elé, és segítségét kérjük, ezek a gondolatok könnyebben átformálódhatnak!

3. Egyszerűen gondoljunk többet Istenre

“Testvérek, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami dicséretes, ami erényes és magasztos.” (Fil 4,8-9)

Egy édesapa sírva találja kislányát házi feladata felett:
– Nem megy? – kérdi szelíden.
– Nem! – szipog a kislány.
– Szedd csak össze minden gondolatod, akaraterőd, és menni fog.
– Már mindent összeszedtem, apa. De nem megy!
– Mindent? Igazán mindent összeszedtél? – kérdezi mosolyogva az édesapa.
– Engem még, nem szedtél össze! Nekem, még nem szóltál!

Napközben is, számtalan (stresszes) helyzet adódhat, amikor szükségünk lenne azonnali “szaktanácsadásra”, de nincs aki segíthetne, vagy pillanatok alatt kell a megfelelő döntést meghozni. Gondoljunk Krisztusra! Kérjük az Ő tanácsát, mert Ő mindig velünk van!

Mindent összeszedtél, mindent megkíséreltél – és mégsem megy?! Hát Neki, Neki szóltál már?

Térj meg! Változtasd meg gondolataidat! Gondolj mindig Istenre!

Gyökössy EndreGyökössy Endre (1913–1997):

Református lelkész, pszichológus, író, költő. 1939-ben avatták lelkésszé, és a Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát. Két doktorátust szerzett: egy bölcsészetit és egy pszichopedagógiait. A bázeli egyetemen egyházjogot és pasztorálpszichológiát tanult, később a gyakorlati teológia kutató professzora is lett.

Számos, kiváló hitéleti könyv szerzője.


Gyökössy Endre könyve nyomán
Forrás: Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni? # Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2018 # link