Imádság a nemzetért

Isten akaratából születtünk magyarnak. Ezért kell, hogy magunkénak érezzük népünk múltját, jelenét és jövőjét. Ne szűnjünk meg imádkozni hazánkért és nemzetünkért!

Márianosztra, a czestochowai Mária-kegykép másolataIsten akarja, hogy szeressük hazánkat, éljünk, küzdjünk és dolgozzunk érte az Úr Jézus példája szerint, aki Jeruzsálembe való bevonulásakor könnyeket ontott romlásba rohanó nemzetéért.

Nekünk, keresztényeknek különösen is kötelességünk a népünk iránti őszinte és tevékeny szeretet. Hatalmas örökség az, amit szent magyar elődeink példája ró ránk. Nem szabad eltékozolnunk ezt a szent örökséget.

A hazaszeretet nem csupán ékes szavakat, hanem hűséget, munkát és az igazságért való bátor kiállást kíván tőlünk. Népünket szeretni annyit jelent, mint lelkiismeretesen és hűségesen teljesíteni kötelességeinket, teljes odaadással betölteni hivatásunkat. Példát adni, és példával terjeszteni az igazlelkűséget, a becsületességet és az áldozatkészséget. Minden, amit az igazságért, a becsületességért és az áldozatosságért teszünk, népünkért tesszük. Viszont minden, ami az igazság, a becsület és az önzetlenség ellen van (részrehajlás, megvesztegetés, korrupció, gőg, kötelességmulasztás) népünk jövőjét ássa alá. Az egyes emberek és a közösségek élete (mint házasság, család, barátság, társadalom) csak őszinteségre, igazságra és becsületességre épülhet, népünk jövőjét csak ezek az erények tarthatják fenn.

/Veres András püspök körleveléből – Szombathely, 2006. szeptember 29. /

 

Imádság a nemzetért

Hozzád fordulunk imánkkal, Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy most, nemzetünk e nehéz napjaiban se vond meg tőlünk anyai segítségedet. Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad meghallgatatlanul azokat, akik segítségért bizalommal hozzád folyamodtak.

Hathatós szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt évszázadokban, csak így maradhattunk meg a sok nehézség közepette is kereszténynek, és csak így őrizhettük meg magyar nemzeti önállóságunkat és kultúránkat. Anyai oltalmadban bízunk most is, a külső és belső ellenséges erők viharaiban, amikor a krisztusi értékrend és az egymás iránti tisztelet hiánya, a mások jogait lábbal tipró önzés és a másokat megalázó szeretetlenség rombolja nemzetünk belső és külső kapcsolatait egyaránt. Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és segíts bennünket mostani nehéz helyzetünkben!

Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből hűséges és igaz keresztényeket neveljenek az Egyháznak és a magyar hazának. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk. Anyai pártfogásoddal segítsd országunk vezetőit, hogy bölcsességgel, önzetlenséggel, áldozatkészséggel és igazsággal szolgálják népedet, és bátran őrizzék hazánk önállóságát és nemzetünk kultúráját!

Irgalmas Istenünk, igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés nehéz keresztjét, amelyet bűneink következményeként kell elszenvednünk. Ugyanakkor bizalommal kérünk, engesztelődj meg irántunk, és derítsd ránk mielőbb a lelki megújulás fényét, hogy minden magyar ember testvéri szeretetben, békességben, szabadságban és testi-lelki jólétben élhessen és örvendezve dicsőítsen Téged.

Ámen!


Forrás: Ismeretlen szerző; MKPK (katolikus.hu)
Illusztráció: Márianosztrai kegykép (marianosztrakegyhely.hu)

Címkék:,