2022. február 13. Évk. 6. vasárnap [C]

A szegénység törvényének megvalósítása nem a vagyontól függ; hogy ki hogyan áll anyagilag. Mert eszerint az lenne a képlet, hogy a koldus a legboldogabb, és a multimilliomos a világ legboldogtalanabb embere. Érezzük, hogy nem ilyen egyszerű a dolog…

Teréz anya, szegénységAz apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.

Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.

De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”
[Lk 6,17. 20-26]

Elmélkedés

Tagadhatatlan tény, hogy az ember tudatában az anyagiak az élet legfontosabb tényezői. Egy társadalom pedig a gazdagságot tekinti a legfőbb értéknek és minden energiáját a még nagyobb gazdagság megszerzése köti le. Minél fejlettebb egy társadalom, annál nagyobb és szervezettebb erőket vonultat fel a gazdagság növelése érdekében, melybe a gazdasági élet elengedhetetlen fejlődése címén vonja be a társadalom tagjait. Az örök probléma abból adódik, hogy hogyan osszák el a megtermelt javakat. Az elosztás mindig méltányossági alapon történik, ami azt eredményezi, hogy a gazdagok és a hatalmasok kapják mindig a legtöbbet, mert hiszen az övék a felelősség, ők kockáztattak a legtöbbet, s az egyszerű kétkezi munkás pedig a legkevesebbet kapja.

Jézus ezzel ellentétben az kiáltja a világba, hogy a szegények boldogok. Azért, mert Isten Országában a tökéletes szeretet uralkodik, s ez a szeretet adásra indít, amely által az, aki ad szegénnyé lesz. Fontos azt látni, hogy a szegénység alatt nem pusztán egy hátrányos anyagi helyzetet kell érteni, hanem a szeretetből fakadó adakozás cselekedetét. Boldog a szegény, mert ebben az adakozásban legyőzte irigységét, önzését ami megrontja az igazi boldogságot. A szegény megszabadul az aggodalmaskodástól – hiszen nincs mit féltenie – és felszabadul a szeretetre.

Az anyagi gazdagság Jézusnál nem érték, hanem csak egy olyan dolog, melyet átmenetileg kap az ember egyenesen esztelennek nevezi azt, aki a gazdagságra építi életét, egyszerűen azért, mert vagyonát nem viheti át az Isten Országába, s itt a földön pedig a rozsda és a moly emészti meg.

A szegénységnek három fokát különböztethetjük meg Jézus tanítása alapján. Az első az, amikor a mammon megszűnik úr lenni az ember életében, s átadja helyét az Istennek. A második fok az, amikor valaki a Szentlélek örömében tud áldozatot hozni anyagiakban. A harmadik pedig a tökéletesség foka, melyet a gazdag ifjúnak mond: mindet eladni, s egyedül Jézust követni. Ez a fokozat tanács, de akik a megtérés által megérnek erre az életállapotra, azoknak paranccsá válik.

Sajnos az Egyház igehirdetésében és a hívek egyéni életükben nem fektetnek kellő hangsúlyt erre a törvényre, a többi Isten Országára vonatkozó törvény mellett. Többnyire az életben megelégszünk a tisztességes polgár életmódjával.

A szegénység törvényének megvalósítása nem a vagyontól függ, hogy ki hogyan áll anyagilag. Mert eszerint az lenne a képlet, hogy a koldus a legboldogabb, és a multimilliomos a világ legboldogtalanabb embere. Érezzük, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, ha úgy tetszik bőrünkön is. Hiszen azzal, hogy szegények vagytok, hogy máról holnapra élnek sokan kicsinyke nyugdíjukból, ez egyáltalán nem valami boldogító állapot. A szegénység törvénye feladat, hogy az ember keresse Isten Országát. A szeretet vezesse minden cselekedetét, az anyagikkal kapcsolatban is, Istent keresse mindenben. Aki így él, aki keresi Isten Országát, az megtapasztalja és belátja, hogy az anyagi jólét önmagában nem érték. Ennél sokkal nagyobb kincsek vannak.

Igaz, én könnyen beszélek a szegénységről, aki végső soron jólétben élek, mert megvan a tisztességes fizetésem, autóm, főznek, mosnak, takarítanak rám. Elismerem, nem tagadom, hogy nekem nincsenek anyagi gondjaim. De ez ne jelentse számotokra azt, hogy vizet prédikálok és bort iszok. A szegénység törvénye számomra is követendő parancs, aminek megvalósításán nap mint nap küzdök. Hol sikerül, hol nem.

Csak egyet kérek a szegénység törvényével kapcsolatban: ne azt nézzétek, hogy én mondom, hanem azt, hogy Jézus Krisztus kéri tőletek a saját boldogságotok érdekében. Tudom, hogy sokan nehéz anyagi körülmények között élnek és nap mint nap engem is felháborít a különböző szinteken tapasztalható szociális igazságtalanság. De ha Isten Országának e törvénye szerint élnénk, akkor élne a szeretet az emberek között. Akkor egy olyan társadalomban, ahol sokan a szeretet és a szegénység krisztusi parancsát tartják a legfőbb értéknek, akkor megvalósulna valamilyen szinten a szociális igazságosság. Ezért – ha ér számodra valamit Krisztus újszövetségi törvénye, akkor el kell kezdened eszerint élned. Biztos, hogy nem tapasztalod meg azonnal szereteted, szegénységed gyümölcsét, biztos hogy lesznek, akik kinevetnek, kigúnyolnak, lenéznek. De ha te nem kezded el, akkor senki nem kezdi el, s akkor gyermekeid, unokáid egy olyan világban fognak felnőttként élni, ahol farkastörvények uralkodnak, ahol az marad életben, annak lesz joga az élethez, aki erősebb, aki gazdagabb, aki kegyetlenebb.

Imádság

Mennyei Atyám, minden boldogság forrása! Jézus nevében kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy a szegények nyitottságával, egyszerűségével, és hűségével tudjam minden nap terád bízni magamat!


Forrás: Virtuális Plébánia (Ócsai József)
Ima: Lectio Divina, Pécsi Egyházmegye
Fotó: Teréz anya /Michael Collopy/