2019. június 9. Pünkösdvasárnap

Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” [Jn 20,19-23]

Elmélkedés

A mai napon, valójában kettős ünnepet tartunk. Először is, ma az Egyház születésnapja van. Jézus Krisztus feltámadása után az ötvenedik napon, az első pünkösdkor jött létre az Egyház. A történelem annak a tanúja, hogy az első pünkösd napján több ezren megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében, és egy hívő közösségként, egy vallású közösségként kezdték el élni az életüket. Ezt a közösséget Kereszténynek nevezték el. Mert ez a közösség Krisztus tanítása szerint élte az életét. Ez az egyház, Krisztus Lelke által az Ő életét és küldetését folytatja a mindenség beteljesedésének az útján.

Másodszor azt ünnepeljük, hogy a Szentlélek pünkösd napján először szállt le az apostolokra és Szűz Máriára lángnyelvek formájában, leereszkedett mindegyikükre az emeleti teremben. Ez az esemény, amit Jézus Krisztus ígért, beteljesült a Szentlélek ajándékának az elfogadásával. Ez a Vigasztaló Szentlélek, Krisztus után, aki láthatatlanul vezeti az egyházat. A Szentlélek által Jézus jelen van ma is, hatékonyan az egyházban.

Számunkra mit jelent a Szentlélek? Jézus miért akarta nekünk ajándékozni a Szentlelket? Hogyan tudjuk felfogni a Szentlelket?

Ne felejtsünk el, hogy Jézus halála után az apostolokra, a tanítványaira bízta a feladatot, hogy terjesszék az evangéliumot, az örömhírt mindenki számára.  Amikor Jézus velük volt, a földön járt, Ő maga vitte véghez a küldetést. Úgy, ahogy az Atya adta küldetését, ugyanúgy Jézus is küldi az apostolokat a világba.  Miután Jézus adta a küldetést az apostoloknak, azt mondta hogy Ő velük lesz a világ végzetéig. De hogyan? A Szentlélek által. Jézus láthatatlanul jelen van velünk a Szentlélek által; minden szentmisében, minden imádságban, minden misszióban és minden szeretet közösségben egyaránt.

Az apostolok saját erejükből nem tehettek semmit, de a Szentlélek segítségével nagy dolgokat vittek véghez. A Szentlélek hatalmával, erejével és vezetésével megdöbbentő dolgokat tettek. A Szentlélek szerepe, rendkívül fontos az Isten művében.

Az Isten által adott feladathoz a Szentlélekre van szükségünk. A mi küldetésünkhöz a Szentlélekre van szükségünk. A Szentlélek nélkül nem ismerhetjük fel az Isten akaratát. Csak a Szentlélek mutathatja meg az utat a mi küldetésünkben.

Tehát hogyan tudjuk felfogni a Szentlelket? Ő a segítő Szentlélek: akik kérik, megkapják a segítségét. Ő a vezető Szentlélek: azok számára, akik Őrá hagyatkoznak, hogy vezesse őket. Ő a Vigasztaló Szentlélek, Ő vigasztalója azoknak, akik Istenért és az igazságért szenvednek. Ő az, aki buzdít és bátorít a nehéz helyzetekben is. Tehát a Szentlélek vezet bennünket életünk céljához. A Szentlélek által, Jézus mindig jelen van az Egyházban, és elvezet bennünket a Mennyei Atyához.

Imádság

Urunk, Istenünk, segíts minket annak megértésében, hogy a Szentlélek ajándék, a te ajándékod, és ugyanígy az életet is mindig ajándéknak, a te ajándékodnak tekintsük. Tégy minket az élet evangéliumának hirdetőivé, ünneplőivé és szolgálóivá. Élj bennünk mindenkor Szentlelked által, hogy élet legyen bennünk, s egykor eljussunk az örök életre. Indítson bennünket a Szentlélek, hogy Krisztushoz méltóan éljünk és életünkkel az ő evangéliumát hirdessük!


Forrás: Tete Remis SVD (verbita.hu) | Horváth István Sándor (Evangélium365)
Illusztrációk: Pixabay