Szent I. Kelemen pápa és vértanú imája

Templomunk védőszentjének, Római Szent Kelemen pápának a korintusiakhoz írt levele nyomán írodott imája.

Parish Church - Pfarrkirche, Bük

A késő román kori büki templom gótikus szentélye

Mindenség Alkotója! Add, hogy reméljünk a te nevedben, aki minden teremtmény ősoka vagy; kérjük, hogy nyisd meg lelkünk szemét, hogy így megismerjünk téged, aki egyedül vagy fölséges a magasságban, és a legszentebb szentélyben lakozol. Te megtöröd a kevélyek gőgjét, meghiúsítod a pogányok terveit, felmagasztalod az alázatosakat, és megalázod a gőgösöket; gazdaggá és szegénnyé te teszel, a halált, az üdvösséget és az életet te adod, te vagy az egyetlen jótevője a lelkeknek, és minden ember Istene. Te a mélységeket szemléled, megvizsgálod az emberek tetteit, a bajban levőket segíted, a kétségbeesetteket megszabadítod. Te vagy minden lélek Teremtője és gondviselője. Te sokasítod meg a föld népeit, és te választod ki közülük azokat, akik téged szeretnek a te Fiad, Jézus Krisztus által, akiben minket tanítottál, megszenteltél és dicsőségre emeltél.

Kérünk téged, Urunk, légy segítőnk és oltalmazónk. Szabadítsd meg azokat, akik közülünk szorongattatást szenvednek; az alázatosaknak irgalmazz, az elesetteket karold fel, az ínségeseket segítsd, a betegeket gyógyítsd, néped tévelygőit térítsd meg. Tápláld az éhezőket, váltsd ki foglyainkat, támogasd a gyöngéket, vigasztald a kislelkűeket. Hadd ismerje meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten, és a te Fiad, Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk.

Te örök teremtő tervedet a látható világ által nyilvánítottad ki. Te alkottad, Urunk, a földkerekséget, hűséges vagy minden nemzedéken át, igazságos vagy ítéleteidben, csodálatos vagy hatalmadban, és nagy vagy tetteidben. Bölcs vagy alkotásaidban, és gondviselő teremtményeid fenntartásában, jóságos a gondoskodásban, és hűséges azokhoz, akik bíznak benned; kegyes és irgalmas vagy. Bocsásd meg gonoszságainkat, gazságainkat, bűneinket és vétkeinket.

Ne tudd be szolgáid és szolgálóid egyetlen vétkét sem, hanem tisztíts meg minket a te igazságodban, igazgasd lépteinket, hogy jámborságban, igazságban, szívünk egyszerűségében járjunk, és azt tegyük, ami előtted és fejedelmeink előtt jó és kedves.

Kérünk, Urunk, ragyogtasd ránk arcodat, hogy békességben élvezzük javainkat, és védve legyünk hatalmas karod által. Fölséges kezed óvjon meg minden bűntől, és szabadítson meg azoktól, akik igaztalanul gyűlölnek minket.

Adj egyetértést és békét nekünk is és a föld minden lakójának is, amint megadtad atyáinknak, akik hitben és igazságban kérték ezt tőled. Csak te magad adhatod meg nekünk ezt és a többi jót. Téged magasztalunk, lelkünk pártfogója és főpapja, Jézus Krisztus által, kiben legyen neked dicsőség és magasztalás, most és minden nemzedéken át és mindörökkön örökké.

Ámen.

I. Szent Kelemen pápaI. Szent Kelemen pápa és vértanú (1. század – ✟97 v. 101)
 
A büki templom, több európai város, a Krím-félsziget, valamint a bányászok, márványfaragók és tengerészek védőszentje. Feltehetően a negyedik volt Róma püspökeinek sorában. Ábrázolásánál gyakran jelenik meg attribútumaként a horgony. Ünnepnapja november 23-a.
 
Élettörténete és az ima keletkezésének háttere: link
 


Forrás: Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz írt leveléből (Nn. 59, 2 – 60, 4; 61, 3: Funk 1, 135-141)
1. Hagiosz; Kovács Gábor atya # hagiosz.net
2. Zirci Római Katolikus Plébánia, Fb # link
3. Miben hitt Római Szent Kelemen? # depositum.hu

4. Vanyó László: Apostoli atyák # Szent István Társulat, 1988 (elektr. változat; Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár, 2013)

Kép:
1. Büki Szent Kelemen templom szentélye (háttérben a Szent Kelemen-festmény)
2. Kijevi Szent Szófia-székesegyház, mozaik # Wikipédia (Pope Clement I)