2020. április 19. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Az Isteni irgalmasság ki akar áradni minden emberre, de csak azokra árad ki, akik meggyónnak, akik megbánják bűneiket, kérik érte Isten bocsánatát, és törekednek megjavulni. Nagyon szomorú, mennyire ellaposodott sokunk lelkiismerete…

Isteni Irgalmasság zárdatemplomaAmikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. [Jn 20,19-31]

Elmélkedés

Ma egy különleges nap van: az Isteni irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon elmélkedhetünk Isten irgalmas szeretetéről, amellyel körülvesz minket, és örülhetünk ennek a szeretetnek. Jézus szerezte nekünk ezt az örökséget, amely el nem múlik, mert hervadhatatlan. Mind tudjuk, mi az irgalmasság. Irgalmas az a bíró, aki tudja, hogy bűnösök vagyunk, elkövettük, amit elkövettünk de mégis megbocsát. Irgalmas az az édesanya, aki nagy hazugságon kapja gyermekét, de mégis megbocsát neki. Jézus az, aki azt mondja: bűneid bocsánatot nyertek, menj békével. Az Ószövetség is beszél Isten irgalmas szeretetéről: amikor Isten Mózesnek adta a Tízparancsolatot, megígérte, hogy irgalmas lesz mindenkihez, aki szeretni fogja őt és hallgatni fog Isten szavára, Isten parancsaira. Dávid Király az Úrról énekelt, aki megbocsát, megszabadít, mert irgalmas és hűséges. Még a próféták is, akik gyakran jósolták, hogy minden el fog pusztulni, mert a nép ellenáll az Istennek, még ők is a népnek eszébe jutatták, hogy Isten szeretné kiárasztani irgalmas szeretetét a népre. Jézus is irgalmas volt: amikor látta, hogy az ember belátja bűneit, hibáit, mindig irgalommal fordult mindenkihez, a kereszten pedig így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek.

Az Isteni irgalmasság ünnepe jó alkalom arra, hogy ismét elgondolkodjunk Isten csodálatos tulajdonsága, irgalmas szeretete fölött és még inkább odafigyelve rá, hagyjuk, hogy átjárja személyes életünket.

Szent II. János Pál pápa mondta Fausztina nővér szentté avatásán; az első és a második világháború között bízta rá Isten az irgalmasság üzenetét. Akik még emlékeznek, tanúi voltak az akkori eseményeknek és szenvedéseknek, amelyek emberek millióit érintették, azok tudják igazán, hogy mennyire szükség volt akkor az irgalmasság üzenetére. Az isteni irgalmasság üzenete meghatározza az emberi élet értékét is. Minden ember értékes Isten szemében; Krisztus minden egyes emberért meghalt. Mindenkiért, akinek az Atya lelket adott. Ez a vigasztaló üzenet szól különösen azoknak, akik bűnük súlya és nagysága miatt már esetleg föladták a reményt, és kísértést éreznek arra, hogy kétségbe essenek. Nekik megmutatja Jézus a szelíd arcát; a szívéből áradó sugarak őket érintik, és rájuk vetik fényüket, őket melegítik és nekik mutatnak utat, reménnyel töltik el őket. Milyen sok lélek vigasztalódott meg már a Gondviselés által Fausztina nővérnek tanított imádság révén: Jézusom, bízom benned! Ha csak annyit teszünk, hogy átadjuk magunkat Jézusnak, már oszlani kezdenek a felettünk tornyosuló felhők és átsüt rajtuk a fény sugara.“

XVI. Benedek pápa lengyelországi látogatása alkalmával a krakkó-lagiewniki Isteni Irgalmasság-templomban a betegekkel és betegápolókkal találkozott 2006. május 27-én. Beszédében elhangzott: „A jelen körülmények két misztériumot állítanak elénk: az emberi szenvedés misztériumát és az Isteni Irgalmasság misztériumát. Első látásra úgy tűnik, hogy e két misztérium szemben áll egymással. De ha mélyebben vizsgáljuk őket a hit fényénél, meglátjuk, hogy összhangban vannak egymással, és ez Krisztus keresztje misztériumának köszönhető. Miként II. János Pál pápa mondta: „A kereszt az istenség legmélyebb lehajlása az emberhez… a kereszt olyan, mint az örök szeretet kenete az ember földi létének legfájdalmasabb sebeire.” Drága betegek, akiket a test vagy a lélek szenvedése jelölt meg, ti egyesültetek leginkább Krisztus keresztjével, ugyanakkor ti vagytok isteni irgalmasságának a leghatásosabb tanúi. Rajtatok keresztül, a ti szenvedésetek által Ő hajol az emberiség fölé szeretettel. Ti vagytok azok, akik a szív csöndjében mondva: „Jézusom, bízom benned”, tanítotok arra, hogy senkinek sincs mélyebb hite, élőbb reménye és lángolóbb szeretete annál, mint aki a szenvedésben Isten biztonságot nyújtó kezébe adja magát. És azok keze, akik az irgalmasság nevében segítenek nektek, ezen isteni kéz látható megjelenései.“

Szentatyánk, Ferenc pápa egy személyes emlékét idézte fel pápaságának első vasárnapján: „Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a Fatimai Szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem és így szóltam: „Nagymama – mert nálunk így hívják az idős asszonyokat –, meg akar gyónni?” És ő igennel válaszolt. „De hátha Ön nem vétkezett” – mondtam. „Mindnyájan vétkeztünk” – felelte az idős asszony. „De talán az Úr nem bocsátja meg bűneinket” – tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt: „Az Úr mindent megbocsát.” „Honnan tudja?“ – kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott: „Ha az Úr nem bocsátana meg mindent, a világ nem létezne.” Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad: a belső bölcsesség az isteni irgalmasságról. Ne feledjük el: Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha! „Hát akkor hol van a probléma?“– kérdezte az idős asszony. „Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el! Isten a szerető Atya, aki mindig megbocsát, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a Szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberré lett isteni Irgalmasságot.“

Isten irgalmassága ki akar áradni minden emberre: de csak azokra árad ki, akik meggyónnak, akik megbánják bűneiket, kérik érte Isten bocsánatát, és törekednek megjavulni. Nagyon szomorú, mennyire ellaposodott sokak lelkiismerete: évente kétszer gyónnak, és akkor is csak olyan bűneik vannak, hogy pénteken megették a húst, és hogy nem imádkoztak háromszor reggel. Szinte nincs is bűnük, nincs, amit megbocsásson az Isten. Pedig, ha igazán elolvasná mindenki a lelki tükröt a gyónás előtt, és ha értené, hogy mit kérdeznek a lelki tükör egyes kérdései, biztos, hogy nem csak ezt tartaná valaki bűnnek. Mennyi sok bűn van az első parancsolat ellen, kételkedés a hit igazságaiban, Istent káromló beszédek vagy gondolatok, a hit megtagadása, a sok babona, jóslás, horoszkóp olvasás, a sok piros madzag a kis gyermekek kezén, a sok bálványimádás, amikor sok minden más fontosabb, mint Isten imádása. Mennyi bűn a sok szentmisemulasztás, lustaságból és hanyagságból. Mennyi bűn, hogy nem igyekszünk hitünket még jobban, mélyebben megismerni. A sok szükségtelen munka vasárnap. A szülők és elöljárók nem tisztelete, nem szeretete, megvetése. A gyermekek nevelésének elhanyagolása. Hol vannak a szülők, és hol a gyermekeik? Tisztelet a kivételnek. A másik ember gyűlölete, másnak rosszat kívánni, verekedni, A sok cigi, alkohol, drog, nem alvás, vagy lustálkodás, a kötelességek elhanyagolása. A tisztátalan gondolatok, tisztátalan vágyak, tisztátalan beszédek, A félrelépések, a férj, feleség megcsalása másik emberrel, a sok pornó, önkielégítés, paráznaság: mi együtt alszunk, de meg fogunk esküdni három év múlva. És én ezt nem tartom bűnnek. Hogy tartanák bűnnek a fiatalok, amikor a tévéből az utóbbi 30 évben csak azt látják, hogy így kell élni, ez a normális. Hogy lehet mindenkivel mindent csinálni, ha nekem jólesik. Ugyanúgy ide tartozik a védekezés a gyermekáldás ellen, főleg ha 1-2 gyerek van csak, vagy nincs egy se. A muszlimok 6-8 gyerekig meg se állnak. A lopások: kicsiben és nagyban: itt is helyes lelkiismeretnek kell lenni: valakit bánt, hogy valami kis dolgot elvesz, ami a másé, vagy hogy amit megspórolt a munkában, hát elviszi, hogy jó lesz az még valamire. Valaki meg sokat sokat rabol, százezer és millió eurókat, és meg se kottyan neki: a sok korrupció, lefizetés, lopás, azok bezzeg nem jönnek gyónni, a sok hazugság, mások kibeszélése, megszólása, ítélkezés a másik fölött. A sok szívbeli házasságtörés, félrelépés, az irigykedés: kívánása mindennek, ami a másé, örök elégedetlenség azzal, ami van nekem, és még sorolhatnánk. Persze, az is bűn, ha Hamvazószerdán és Nagypénteken tudva és készakarva valaki húst eszik, de hogy valaki 72 évesen elfelejti, hogy péntek van… Az Egyházjogi kódex 60 éves korig kötelez, Hamvazószerdán és Nagypénteken, azt, aki nem cukorbeteg például.

A gyónás komoly dolog, ahol meg kell gyónni bűneinket, úgy, ahogy elkövettük őket, nem kell szépíteni magunkat: Isten lát, ismer, tud rólunk mindent úgy ahogy van: ez az Irgalmasság vasárnapjának üzenete: hogy legyenek az ember bűnei bármily nagyok, de Isten irgalma még nagyobb. Nincs mit ezeken megbotránkozni, meg kell bánni a bűnt, és Isten bocsánatát kérni a szentgyónásban. Bárcsak minél többen meghallanák ezt, és megértenék, és ahelyett, hogy hányszor ettek húst, a bűneiket gyónnák meg a szentgyónáskor. A lelkiismeretet is nevelni kell, mert sokaknak olyan lapos a lelkiismerete, semmit nem tartanak bűnnek, de azért eljönnek gyónni, mert így szoktuk. Isten irgalmassága át szeretne ölelni mindenkit, és mindent megbocsátani, amit bűnnek tartunk, és szeretnénk megbánni és megjavulni. Nem elég csak azt mondani, hogy vétkeztem: a bűnt illedelmesen, de mindent a nevén nevezve meg kell gyónni.

Az ördög szeret szégyenérzetet önteni az emberbe, ahogy egy szent mondta: jobb örök titok terhe alatt mindent megvallani, mint egy örökkévalóságon át szégyenkezni utána. Bűneinket fel kell ismerni, meg kell bánni, törekedni kell jóvá tenni, és megvallani őket a gyónásban. Ha elkövetünk egy bűnt, főleg, ha súlyos, halálos bűn: nem kell vele várni karácsonyig, húsvétig, mert Isten megígérte, hogy amelyik nap hozzá fordulunk, akkor megbocsájtja bűneinket, de nem ígérte meg senkinek, hogy megéri a következő karácsonyt vagy húsvétot.

Álljunk ma meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogyan árad Isten irgalmassága a mi bensőnkbe. Képzeljük el magunkat, mint tökéletlen, bűnös embert, pont olyannak, amilyenek igazából vagyunk. Most nézzünk Jézusra, hogyan akar minket megtisztítani, hogyan akar bennünket átölelni. Ha megfeledkeznénk Isten irgalmasságáról, bűneink és szégyenünk mint súlyos teher nehezednének ránk. Ha elfelejtenénk, hogy bűnösök vagyunk, és mindenkinek szüksége van Isten irgalmára, ha a bűneink elvakítanának minket, és lehetetlenné tennék azt átélni és megérezni, hogy Isten szeret minket. Bárcsak soha ne feledkeznénk meg erről, hogy Isten irgalmas szeretettel szeret minket, bárcsak mindig tudnánk ennek örülni.

Bárcsak ugyanilyen irgalommal tudnánk a többi ember felé fordulni magunk körül…

Imádság

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket. Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az engedelmesség útján! Jézusom, bízom benned!


Forrás: Jánoki Kisboldogasszony Plébánia # janokiplebania.blogspot.com
Ima: Horváth István Sándor (Evangélium365)

Illusztráció: Szent Fausztina és az Irgalmas Jézus kegykép # EpiskopatNews
Szent Józsefről nevezett zárdakápolna, Krakkó