[Adó 1+1%] Pastores Dabo Vobis Alapítvány

Adónk 1+1%-ának felajánlására ajánljuk olvasóink figyelmébe a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet működését segítő Pastores Dabo Vobis Alapítványt.

Pastores Dabo Vobis Alapítvány

 

Pastores Dabo Vobis Alapítvány
Az első 1%-unk felajánlása

Figyelem! A civil kedvezményezettek, alapítványok javára történő 1%-nak a felajánlása ügyében továbbra is évenként kell nyilatkozni.

A PASTORES DABO VOBIS Alapítványt 1998-ban hozta létre Préts József nyugalmazott plébános. Az Alapítvány egyházi alapítású és főként egyházi célokat szolgál az alapító okiratban részletezett szempontok alapján. A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet küldetésének megfelelően, az alapítvány lehetővé kívánja tenni a papnevelés teljes körű és színvonalas feltételrendszerének megvalósítását és annak állandó biztosítását, tekintettel a hivatásgondozásra, a teológus-, lelkész-, hitoktató képzésre, illetve továbbképzésre.

Az alapítvány céljai az alapító okirat szerint a következők:

 • az intézmény oktató-nevelő feladatához tartozó működési tevékenység támogatása;
 • az oktatás, a kutatás és a tudományos tevékenység megfelelő szintű infrastrukturális alapjainak megteremtését és annak fejlesztéséhez szükséges állandó anyagi háttér biztosítása;
 • a hallgatók – beleértve a világi hallgatókat is – tanulmányi ösztöndíjának és indokolt esetben egyéni szociális körülményeinek anyagi támogatása;
 • az intézmény feladatának ellátáshoz szükséges oktató és nevelő tevékenység személyi hátterének biztosítása, annak anyagi megbecsülése révén;
 • hitoktatási segédeszközök – különösen könyvek és más írásos anyagok – elkészítésének, kiadásának elősegítése, támogatása;
 • az intézmény dolgozóinak szervezett kirándulások, kulturális programok anyagi támogatása.

Az alapítvány működését a beérkező támogatások teszik lehetővé.

Köszönjük mindenkinek, különösen a személyi jövedelemadójuk (első) 1%-át felajánló támogatóknak, hogy hozzájárulnak a kitűzött célok megvalósításához és a sikeres működéshez!

 

Magyar Katolikus Egyház
A második 1%-unk felajánlása

Adó 1%

Kérjük, adója (második) 1%-val támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát (technikai száma: 0011), hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

A Magyar Katolikus Egyház országunk legnagyobb történelmi egyháza. Szent István királyunk államalapítása óta a magyar társadalom alapja a keresztény értékrend. A Katolikus Egyház küldetése Jézus Krisztus örömhírének továbbadása, valamint ehhez kapcsolódóan a szeretetszolgálat gyakorlása is. Ez a szolgálat már életünk kezdetén meghatározó szerepet tölt be, és az élet előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá válik. Az Egyház egész életünket végigkíséri, így olyan szilárd támaszt nyújt, amelyre mindenki számíthat életútja minden szakaszában.

Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

„Szívem szerinti pásztorokat adok nektek” (Jer 3,15).  Jeremiás próféta e szavai által Isten megígéri népének, hogy soha nem hagyja őket pásztorok nélkül, akik összegyűjtik és vezetik ezt a nyájat: „És pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket; és nem félnek és nem remegnek többé”.

Az Egyház papok nélkül nem lehet engedelmes – márpedig egész létét és küldetését az emberi történelemben Jézus eme parancsai iránti engedelmességnek kell áthatnia: „Elmenvén tehát tanítsatok minden nemzetet” (Mt 28,19), és „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19; vö. 1kor 11,24) –, azaz nem tudja hirdetni az Evangéliumot és nem tudja minden áldott nap megújítani az Úr értünk adott testének és értünk ontott vérének áldozatát.

Gondolatok II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdításából, 1992. március 25.


Fontos tudnivalók az SZJA 1+1%-áról

eSZJA 2020

Magánszemélyként idén is lehetőségünk van a megfizetett személyi jövedelemadó 1%-át felajánlani egy regisztrált civilszervezetnek, alapítványnak, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek. A SZJA 1+1%-áról szóló nyilatkozatot akár az adóbevallás részeként, akár külön, 2021. május 20-áig kell elektronikusan vagy postán megküldeni a NAV-nak, vagy személyesen is benyújthatjuk a NAV ügyfélszolgálatain.

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2020-as nyilatkozatokat 2021-ben is figyelembe veszi a NAV, ha nem adunk be újabb nyilatkozatot. A civil kedvezményezettek, alapítványok javára (a másik 1%-ról) ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az SZJA 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthetünk úgy, hogy nevünket és elérhetőségeinket a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Benyújtás módjai

Ha rendelkezünk ügyfélkapu regisztrációval, nyilatkozatunkat a legegyszerűbb módon, elektronikusan küldhetjük be:

 • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
 • az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon a postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatjuk be:

 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
 • az e-SZJA webes felületen megtalálható kitöltő program (»regisztráció nélküli online felület«) segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
 • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
 • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott révén nyújtjuk be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezünk befizetett személyi jövedelemadónk 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen!


Forrás: NAV, Magyar Katolikus Egyház, Brenner János Hittudományi Főiskola