2018. november 25. Krisztus Király (Évk. 34. V. B)

Krisztus követőjének feladata, hogy miután elfogadta Jézus Krisztus uralmát életében, hatalmának követe legyen az emberek között, minél több lelket hódítva meg az ő édes igájának.

Barsi Balázs OFM

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte őt: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus azt felelte: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt válaszolta: „Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?” Jézus azt felelte: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.” Pilátus erre megkérdezte: „Tehát király vagy te?” Jézus azt felelte: „Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.” [Jn 18,33b-37 ]

Elmélkedés

Minden hatalom megszűnik a földön, mert megszűnik maga a hatalom birtokosa és az alattvalók élete is. Örök hatalma csak annak lehet, aki meg nem hal soha, mert a halál felett is uralkodik. Ezért Krisztus az egyetlen, aki jogosan nevezi hatalmát örökkévalónak, s ezt egy napon mindenkinek el kell ismernie a földön. Eljövetele a világ végén egészen bizonyos, hiszen már eljött feltámadásának szelíd, mégis határozott módján. Az utolsó napon majd azzal a végtelen szeretettel kell az egész világnak szembesülnie, melyet ő kinyilatkoztatott földi életében, halálában s feltámadása után az előre kiválasztott tanúknak. Valahány ember csak élt a földön a világ teremtésétől kezdve, mind meg fogja látni, ami elől addig talán eltakarta szemét: a világmindenség történelmének örök értelmét, a második isteni személy szeretetből történt megtestesülését és az ugyancsak szeretetből történt megváltást.

Krisztus az egyetlen, akinek hatalma örökkévaló, de ez a hatalom merőben más természetű, mint a földi uralkodóké. Nem ebből a világból való, hanem Isten szentháromságos életéből forrásozik. Nem ebből a világból való, de a teremtés hajnalától jelen van ebben a világban. Krisztus követőjének feladata, hogy miután elfogadta Jézus Krisztus uralmát életében, hatalmának követe legyen az emberek között, minél több lelket hódítva meg az ő édes igájának. A világ öntudatlanul is erre szomjazik, s a mi felelősségünk, hogy hitelesen találkozik-e vele, vagy csak torz formáiról szerezve tapasztalatot elutasítja, és pótszerek után néz, hogy szomjúságát csillapítsa.

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, világmindenség Királya! Hálát adunk Neked a hit és a keresztség ajándékáért, mely által részesei, felelős tagjai lettünk a Te örök országodnak. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy ellentmondva e világ fejedelmének s a földi hatalom logikájának a szolgáló szeretet cselekedeteivel tegyünk tanúságot a Te uralmad boldogító valóságáról embertársaink körében.

Forrás: Barsi Balázs atya (Magasság és mélység)
Kép: Facebook